Loading

Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014- 2020 ανακοινώθηκε η 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ:

15/02/2019 - 15/04/2019 (ώρα 14:00)

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr

   

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

BG413 - Благоевград (Blagoevgrad) BG422 - Хасково (Haskovo)

BG424 - Смолян (Smolyan) BG425 - Кърджали (Kardzhali) EL111 - Έβρος (Evros)

EL112 - Ξάνθη (Xanthi) EL113 - Ροδόπη (Rodopi) EL114 - Δράμα (Drama) EL115 - Καβάλα (Kavala)

EL122 - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

EL126 - Σέρρες (Serres)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Κλάδοι των παραγωγικών τομέων προτεραιότητας των στρατηγικών

«έξυπνης εξειδίκευσης» της διασυνοριακής περιοχής:

 • Αγροδιατροφή
 • Διαχείριση απορριμμάτων για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητας
 • Βιώσιμος τουρισμός
 • Υγεία
 • Τεχνολογία των υλικών
 • Κατασκευαστικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

 • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
 • Υφιστάμενες (τουλάχιστον 1 κλεισμένη χρήση) ή Νέες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (συμπ/νων των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών).
  • Η κύρια δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σύμφωνα με την πρόσκληση, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
  • Να έχουν έδρα και να αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή ή να έχουν έδρα εκτός της διασυνοριακής περιοχής, αλλά ενεργό παράρτημα που δραστηριοποιείται εκεί και έχει τουλάχιστον 1 κλεισμένη χρήση
  • Να μην έχουν διακόψει την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία υποβάλλουν πρόταση τα τελευταία 2 έτη
  • Να μην έχουν μετεγκατασταθεί από τη μία συμμετέχουσα χώρα στην άλλη, εντός των τελευταίων 8 ετών
   • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την παρέμβαση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών), μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος υποψήφιος δικαιούχος (Επικεφαλής δικαιούχος) που υποβάλλει πρόταση θα πρέπει να συμπεριλάβει στην πρόταση έναν άλλο επιλέξιμο δικαιούχο (Δικαιούχος του έργου) από την άλλη συμμετέχουσα χώρα. Οι δικαιούχοι του έργου συνεργάζονται για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (π.χ. όσον αφορά τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση ή τη χρήση υλικών/ υλικών/ ενδιάμεσων προϊόντων ή τη χρήση τεχνογνωσίας / τεχνολογία/ διπλώματα ευρεσιτεχνίας, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων κ.λπ.).

Η συνεργασία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται παρέχοντας:

 • Προβλεπόμενες συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης (συμβάσεις που δεσμεύουν τις εταιρείες σε συγκεκριμένους μελλοντικούς όρους συνεργασίας). Αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις νέες επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση.
 • Τεκμηρίωση των υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας/ στρατηγικής εταιρικής σχέσης (π.χ. συμβάσεις αποκλειστικού προμηθευτή και αντίστοιχα τιμολόγια, συμβάσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων/ Ε&Α/ κ.λπ., συμφωνίες κοινής εμπορίας και αντίστοιχα τιμολόγια, συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας και αντίστοιχα τιμολόγια, συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης και αντίστοιχα τιμολόγια κ.λπ.).
 • Τεκμηρίωση των υφιστάμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης / δέσμευσης στρατηγικής ολοκλήρωσης (δηλ. Δύο ή περισσότερες εταιρείες που συνεργάζονται για να προσφέρουν βελτιωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες, π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός παραγωγού PC και ενός προγραμματιστή λογισμικού για την προσφορά ενός υπολογιστή φορτωμένου με λογισμικό στην αγορά) και τα αντίστοιχα έγγραφα καταμερισμού κόστους / καταμερισμού κερδών ή / και τιμολόγια)

 

Οι δικαιούχοι (δηλαδή ο επικεφαλής δικαιούχος και ο δικαιούχος του έργου) δεν πρέπει να ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων, π.χ. επενδύσεις σε κτίρια, εξοπλισμό και μισθολογικές δαπάνες που προκύπτουν από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ως  αποτέλεσμα της αρχικής επένδυσης, υπολογιζόμενες για περίοδο δύο ετών.
 • Επενδύσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, π.χ. αγορά εξοπλισμού, συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος, κατασκευές, εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων/ υπηρεσιών, π.χ. έρευνα για την ανάπτυξη προϊόντων, εξασφάλιση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αγορά δικαιωμάτων, αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, τεχνολογιών πληροφορικής, κ.λπ.
  • Αύξηση απασχόλησης σε υφιστάμενη επιχείρηση, για περίοδο δύο ετών.
   • Τεχνολογικές ή/και οργανωτικές επενδύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής/ παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλη επένδυση που οδηγεί σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και τεχνολογιών, συστήματα παρακολούθησης, αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας, κ.λπ.
   • Αύξηση παραγωγικής ικανότητας ή/ και εξασφάλιση σταθερών κατώτατων ορίων παραγωγής (ποσότητες), επιτρέποντας την πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές.
   • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών, π.χ. βελτίωση του σχεδιασμού χαρακτηριστικών προϊόντος/ υπηρεσιών, βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση, βελτιώσεις στην εγγύηση προϊόντος, μέτρα ΕΚΕ, συστήματα συνολικής διαχείρισης ποιότητας, κ.λπ.
   • Πρόσβαση σε νέες αγορές ή τμήματα αγοράς π.χ. μελέτες μάρκετινγκ, τεχνολογίες εξ αποστάσεως, «οργανωτική συνεργασία» και κοινά επιχειρηματικά σχεδία με άλλες επιχειρήσεις, δημιουργία εκθεσιακών χώρων στην εγκατάσταση της εταιρείας κ.λπ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν συνδυασμούς των ακόλουθων επιλέξιμων δαπανών:

Α. Δαπάνες απόκτησης ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Β. Δαπάνες προσωπικού για μια περίοδο δύο ετών, κόστος υπηρεσιών υποστήριξης

 

Ειδικότερα:

 1. Κτιριακές επεμβάσεις, λοιπές εγκαταστάσεις και εργασίες περιβάλλοντα χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και σχετικός εξοπλισμός (π.χ. περονοφόρα, παλετοφόρα, εξοπλισμός μεταφοράς επικίνδυνων υλικών κλπ.).
  1. Δαπάνες υφιστάμενου και νέου προσωπικού.
  2. Δαπάνες λογισμικού.
  3. Δαπάνες προβολής και διαφήμισης.
  4. Τεχνική και συμβουλευτικής υποστήριξη (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επίβλεψη επενδυτικού σχεδίου, ασφάλιστρα, πιστοποίηση δαπανών κλπ.).
  5. Δαπάνες απόκτησης μεταφορά και χρήσης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας/ αδειών εκμετάλλευση

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      Μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων: άνω των 300.000,00€ και

έως 600.000,00€

Ελάχιστη συμμετοχή στον προϋπολογισμό ανά δικαιούχο: 40% του συνολικού προϋπολογισμού

Ποσοστό επιχορήγησης: 65%

 

 Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών: 21/12/2018

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 36 μήνες, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.